+

Nassau > Duchy of Nassau (1806 - 1866)

年份1h¼k1pf½k1k3k5k6k10k20k½G1G1VT2G1KTh2Th年份
 -  -  -  - 1k -  -  -  -  -  -  - 1VT -  -  - 1863
 -  - 1pf - 1k -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1862
 -  -  -  - 1k/Ag
1k/Cu
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1861
 -  - 1pf - 1k -  -  -  -  - ½G - 1VT -  - 2Th1860
 -  - 1pf - 1k -  -  -  -  -  -  - 1VT -  -  - 1859
 -  -  -  - 1k -  -  -  -  - ½G1G -  -  -  - 1856
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  - 1G/L
1G/R
 -  -  -  - 1855
 -  -  -  - 1k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Th1854
 -  -  -  -  - 3k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1853
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1848
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  -  - 1G - 2G -  - 1847
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  -  - 1G - 2G -  - 1846
 -  -  -  -  - 3k -  -  -  - ½G1G -  -  -  - 1845
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  - ½G1G -  -  - 2Th1844
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½G1G -  -  -  - 1843
1h -  -  - 1k3k -  -  -  - ½G1G -  -  -  - 1842
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  - ½G1G -  -  -  - 1841
 -  -  -  -  -  -  - 6k -  - ½G1G -  -  - 2Th1840
 -  -  -  -  -  -  - 6k -  - ½G1G -  -  -  - 1839
 -  -  -  - 1k -  - 6k -  - ½G1G -  -  -  - 1838
 -  -  -  -  -  -  - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1837
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1836
 -  -  -  - 1k -  - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1835
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1834
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1833
 -  -  -  - 1k/Ag
1k/Cu
3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1832
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1831
 -  -  -  - 1k -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1830
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1828
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1827
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1826
 -  -  -  -  - 3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1825
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1824
 -  -  -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1823
 - ¼k -  -  - 3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1822
 - ¼k/L
¼k/Z
 -  -  - 3k - 6k -  -  -  -  -  -  -  - 1819
 - ¼k/L
¼k/Z
 -  - 1k3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1818
 - ¼k/L
¼k/Z
 -  - 1k/Ag
1k/Cu
3k - 6k -  -  -  -  -  - 1KTh - 1817
 -  -  -  -  - 3k -  -  -  -  -  -  -  - 1KTh - 1816
 -  -  -  -  - 3k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1815
 - ¼k -  -  - 3k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1814
 - ¼k - ½k1k3k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1813
 - ¼k -  -  - 3k -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1812
 - ¼k -  -  - 3k/l
3k/s
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1811
 - ¼k -  - 1k3k/l
3k/s
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1810
 - ¼k -  - 1k/I
1k/1
3k5k/l
5k/s
 - 10k
10k/L
20k
20k/H
20k/L
20k/T
 -  -  -  -  -  - 1809
 - ¼k -  - 1k/I
1k/1
 - 5k/HERZ
5k/HERZOGL
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1808
貨幣制度: 1 塞勒 = 360 芬尼
1h - 1 赫勒
1pf - 1 芬尼
¼k - ¼ 克勒澤
½k - ½ 克勒澤
1k - 1 克勒澤
3k - 3 克勒澤
5k - 5 克勒澤
6k - 6 克勒澤
10k - 10 克勒澤
20k - 20 克勒澤
½G - ½ 盾
1G - 1 盾
2G - 2 盾
1VT - 1 聯邦塔勒
2Th - 2 塔勒
1KTh - 1 克寧代勒
uCoin